Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Книжные новинки

Встреча с интересной книгой — это всегда радость, а встреча с новой книгой – это радость вдвойне.

В библиотеки района поступили краеведческие книги на бурятском языке по республиканской программе «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021 – 2030 гг.».

Буряад юртэмсэ (Вселенная бурята) / хүрб. Ц-Х. Дарибазарова; хар. Ред. Ц.Ц. Бальжинимаева. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол Ном, 2021. – 256 н.: зур.
Монгол туургата арадуудай нэгэн болохо буряад зоной хэр угhаа яажа ажамирдажа, ёhо заншала сахижа, угсаатанайнгаа шүтэжэ ябаhан бурхадаа тахижа, табан хушуу малаа үдхэжэ, оршон саг хүрэтэр ерэhые тодорхойлhон, зурагуудаар баталан харуулhан дэлгэмэр нэбтэрхэй толи болоно. Зургаан разделнуудтэ: Буряад зоной һуудал байдал; Шажан мүргэлэй, сагаалганай ёһо гуримууд; Гэр байрын янзанууд ба хэрэгсээлнүүд; Эдеэ хоол; Буряад хубсаһанай янзанууд ба хубинууд; Табан хушуу мал.
Буряад ёhо заншалаар hонирходог залуу үетэндэ болон мүн бэшэшье зондо туhатай байха гэжэ найдагдана.

Галсанов, Б. Буряад хэлэеэ хүгжөөел. Хандалга: шүлэгүүд / Базаржаб Галсанов. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2022. – 56 х.: зур.
Багша мэргэлжэтэй Базаржаб Галсанов буряад хэлэеэ залуу үетэнэй мэдэхэеэ болижо байхадань hанаата болон хандалга найруулжа, үхибүүдэй хэлэндэ орожо эхилхэдэнь түрэлхи хэлэн дээрээ дуугаржа hургахыень эжы абанарые уряална. Гурба наhанhаа эхилээд, арбан долоотой болоторынь шүлэгүүдые тааруулжа бэшэхэдээ, үхибүүдэй сээжэлдэхэдэ түрэлхи хэлэниинь хүгжэн hалбарха гэжэ найдана.
«Дуулим һайхан Буламдаа» гэһэн Доржо Дамбаевай (1955-2014) суглуулбари соо «Шүлэгүүд» гэһэн нэгэдэхи хубиисоо – шүлэгүүд ба поэмэнууд Хори нютагта ба байгаалидынь зорюулагданхай.
«Юрын бэшэг» гэһэн хоердохи хубии соогоо биобиблиографическа удхатай, уран ульгам хэлээр бэшэгдэһэн дурсалгын статьяанууд, очеркнууд.

Сэнгын Эрдэни. Занабазар: роман / Эрдэни Сэнгын. – Улаан-Үдэ: «Уласай типографи» гэhэн хуби ниилүүлhэн бүлгэм, 2022. – 360 х.
Энэ «Занабазар» гэжэ түүхэтэ зохёол дотор Монголой түрүүшын БОГДО ГЭГЭЭН жавзандамбын хуби заяан тухай хэлэгдэнэ. Тэрэнэй Түбэд орондо Далай ламын дэргэдэ бурхан шажанай һургаал, забари шудалжа, Монгол оронооо бусажа ерээд, буддын шажан дэлгэрүүлһэн, тэрэнэй орёохон хуби заяан. Сэдьхэл бодолойнь байдал, инаг хайра дуран тухай энэ роман дотор тон гүнзэгы удха шанартайгаар зуралагдана.

Бурятский героический эпос «Хүйлэн хүхэ морьтой Хүхэлдэй Мэргэн хүбүүн» («Ездящий на сивом коне парень Хухэлдэй Мэргэн»). «Хүхэрдэй мэргэн» («Хухэрдэй мэргэн») представляет собой научное двуязычное издание героических сказаний (улигеров) бурят, записанных в Боханском и Эхирит-Булагатском районах Иркутской области в 1930-1940-х гг. известным собирателем Сергеем Петровичем Балдаевым. Текст на бурятском языке сопровождается параллельным переводом на русский язык, комментариями и примечаниями.

Батожабай, Д.О. Зохёолнуудай суглуулбари. 5 ботинууд. – Улаан-Үдэ: «Уласай типографи» гэhэн хуби ниилүүлhэн бүлгэм, 2021. – зур.
Агууехэ эсэгын дайнай сэрэгшэн, СССР-эй уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, киносценарист, драматург, уран зохёолшон Даширабдан Батожабайн зохёолнуудай суглуулбариин нэгэдэхи боти соо үльгэр-поэмэ, зүжэг ба туужанууд оруулагдаба.
Хоёрдохи ба гурбадахи ботинууд соо «Төөригдэhэн хуби заяан» гэжэ роман-трилоги соо үнгэрэгшэ зуун жэлэй эсэстэ, мүн энэ зуунай эхиндэ Буряад, Монгол, Хитад, Япон оронуудта, Лондон, Петербург хотонуудта болоhон үйлэ үзэгдэлнүүд харуулагдана. Үгытэй тулюур буряад млшад, үйлэ муутай баяд ноёд, дээрмэшэ хунхуузууд, үнэншэ зониие ударидан тэмсэhэн хубисхалшад зохёол соо зураглагданхай.
Дүрбэдэхи боти соо «Уулын бүргэдүүд» роман, шүлэгүүд, 1-2 акттай зүжэгүүд, рассказууд, дурсалганууд оруулагдаба.
Табадахи боти соо олон акттай зүжэгүүд, олон акттай зүжэгүүдэй оршуулганууд оруулагдаба.

Тоонто нютаг / Г.Г. Чимитов. – Улаан-Үдэ: «Уласай типографи» гэhэн хуби ниилүүлhэн бүлгэм, 2022. – 88 х.
108 шүлэгүүдһээ бүридэһэн шэнэ номдоо Гунгаа Гомбоевич Чимитов эгээ суутай болоһон. Хонгёо, сууряан аялгатай «ТООнто нютаг» гэжэ дуунуайнгаа нэрэ үгэбээ. Ганса түрэһэн Түгнэ нютагаа бэшэ, Буряад ороноо магтажа: уужам һайхан Ага Алайр талые, Саяан үндэр уулые, Загарай захаамин, Хуруумхан Хяагта, сэлгеэхэн Сэлэнгын хүдөө дайда г.м. зураглаһан бэшэһэн шүлэгүүдынь дуунууд болон зохоёгдоо. Аха нютагаймнай гимн «Аглаг номин Ахамнай» согсолбориин 14 худаһандээрэ оруулагдаа. Нютагай хүбүүн Валерий Ербановай оролдолгын ашаар энэ ном хэблэгдэбэ.

Басаа, Валера. Гүн сэдьхэлэй урасхал = Течение глубинной мысли / Басаа Валера. Улаан-Үдэ: «Уласай типографи» гэhэн хуби ниилүүлhэн бүлгэм, 2022. – 420 х.: зур.
Басаа Валера шэнэ найруулагдайнгаа, зүжэгүүд болон шүлэгүүдэйнгээ согсолбори уншагшадайнгаа һонорто дурадхаба.
***
Книги, изданные при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Культура Бурятии».
Серафима Пурбуевна Очирова. Путь паломника. Мөргөлчийн зам. Улан-Удэ: НоваПринт, 2022. – 80 с.
Бурятия – особый, уникальный регион, притягательный своей энергетикой, способной зарядить человека, а порой преподнести возможность сделать удивительные открытия в себе и окружающем мире. Путеводитель по святым местам, связанным с именем Хамбо Ламы Этигэлова, представляет современный Иволгинский район. Отправляясь в этот путь по местам Хамбо Ламы Этигэлова, каждый человек получает уникальную возможность приобщиться к высокому опыту человека, достигшего высочайшего совершенства, принесшего Родине и человечеству огромный дар сострадания и добра.
Евразийская звезда. Т. 2. Проза / Е.Б. Сындуев. – Улан-Удэ: «Республиканская типография», 2022. – 192 с.
Во второй том «Проза» вошли киноповесть «Рассечённая пайцза», основанная на реальных событиях боевых командировок Бурятского ОМОНа в Чечню и «Невыдуманные рассказы», автобиографические произведения.

***
Очередные номера республиканских журналов «Байгал» и «Байкал» за 2023 год, поступившие по бесплатной рассылке от Национальной библиотеки Республики Бурятия, как обычно собрали на своих страницах уникальные краеведческие материалы и публикации.
«Байгал» журналай хоёрдохи номерой гаршаг:
Уран үгын дали жэгүүр – зүн һобинтой шүлэгүүд: Аркадий Перенов, Сергей Тумуров, Баир Дугаров, Виктор Балдоржиев.
Манай литэ. Иирагуу найрагша Булат Аюшеевай 60 наһанай ойдо, буряадай арадай уран зохёолшо Цыден-Жап Жимбиевэй түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зоруюлһан статьянууд харуулагдана.
«Рерихтэнэй бүлэ – дэлхэйе гэрэлтүүлyэн одод» Г. Базаржапова-Дашеевагай очерк «Сагай сууряан» гэһэн глава соо бэшэгдэнэ.
Монголой уран зохёолшодой бүтээлнүүд. Лодонгийн Түдэв «Орогүй сүмэ» (романай үргэжэлэл), Ринчинэй Чойном «Минии үе» (поэмээ хэһэг).
Оршуулганууд. Николай Лугинов «Хилэ» (романай үргэжэлэл).
«Байгал» журналай 3-хи номерой гаршаг:
Буряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд. Д. Сультимов «Нагаса эжын тарни» (рассказ), С. Аюшеев (Шүлэгүүд).
«Сагай сууряан». З. Лхамаев «Жамсаран (Пётр) Бадмаевай зохёохы бодомжонууд», «Нюуса суглаан»; Ц. Жамсаранов «Аха нүхэр тухайгаа дурдан байхадам».
Манай литэ. Мэдээжэ ирагуу найрагша Амарсана Улзытуевай түрэһөөр 60 наһанай ойдо. Мэдээжэ ирагуу найрагша Дансаран Доржогутабайн түрэһөөр 90 жэлэй ойдо.
Монголой уран зохёолшодой бүтээлнүүд. Н. Бальжинимаева «Тэнгэриин тамга» (Дамдин Жамьянай «Чингис хаанай мэнгэ» гэһэн романай удхаар найруулагдаһан зүжэг).
Лодонгийн Түдэв «Орогүй сүмэ» (романай үргэжэлэл).
«Байгал» журналай 4-хи номерой гаршаг:
Буряадай уласай 100 жэлэй ойдо. Г. Базаржапова-Дашеева «Гималайн элшэдэ адислуулаад…» (Элитэ эрдэмтэн, зүүн зүгые шэнжэлэгшэ Г.Ц. Цыбиковэй түрэһөөр 95 жэлэй ойдо).
Буряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд. Я. Дашидоржиева «Арюуханай зол жаргал», «Сакурын сэсэглэхэ үедэ» (рассказууд).
Бүхэдэлхэйн харилсаан. Буряад-монголшуудай хуби заяан. Цырендоржын Бадма-Ошор «Амидаралай алтан агшанһаа» (баримтата туужа).
Манай литэ. Буряадай мэдээжэ уран зохёолшо Цырен-Базар Бадмаевай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо (статьянууд).
«Сагай сууряан». Г. Базаржапова-Дашеева «Эсэгэ хүбүүн Гумилёвууд ами наһан, инаг дуран».
Шажан мүргэл. Цэндийн Дамдинсурэн «Үльгэр домогой жаргаланта шамбалын орон».
Шэнэ ном. Д-Х. Туртуева «Ардан Ангархаевай «Республика» ном тухай.
***
Во 2 номере журнала «Байкал» опубликованы рассказы и повести Е. Жигжитова «Вьюга», П. Чхартишвили «В конце октября» и «Читальный зал», Д. Бадмаева «Ты возьми меня с собой».
Юбилеи и даты. А. Щитов «Живущий, да будь счастлив!» – воспоминания о Даши Дамбаеве (1937-1975), посвященные к 85-летию бурятского поэта. «Песни мои, останьтесь…» стихи поэта.
«Дневники и воспоминания». Б. Дугаров «Тетива травинки», дневник 2011 года.
100 лет Бурятии. А. Затеев «Учитель» (рассказ-быль).

«Байкал» № 3. Леликов Г. «Барак» (повесть); рассказы: Козин А. «Нефритовый всадник», Торгашина М. «Флюгер»; стихи: Соболев К. «Бормашевое озеро», Григорьев Д. «Дорога на Восток», Григорьева Т. «Переводы с бурятского».
«Дневники и воспоминания». Б. Дугаров «Тетива травинки», дневник 2011 года) (продолжение).
100 лет Бурятии. Исаков А. «Литература бурятского просветительства».
Критика и литературоведение. Балданмаксарова Е. «Образ Равджи и легенда о Шамбале в романе «Гэгээнтэн» Г. Мэнд-Ооёо.
Рецензии и отзывы. Серебрякова З. «О книге литературных биографий писателей Бурятии».
Очерки и публицистика. Жамбаева Т. «Дом божества. Студенческая практика в Иволгинском дацане».

***
«Улуг-Даг – история праздника, традиции и обычаи»: проспект / Редактор С.Л. Цыремпилова, составитель: Д.Р. Замбалова. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2023. – 16 с.: фотоил.
В сентябре 2023 года на Окинской земле прошел 12 республиканский сойотский национальный праздник «Улуг-Даг». В преддверии этого праздника Центральной межпоселенческой библиотекой был издан проспект на средства гранта в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия.
Иллюстрированный проспект позволит представить историю и культуру сойотов горной Оки через призму национального праздника. В издании использованы вырезки статей из газет «Бурятия» и районной газеты «Аха».

Дорогие наши читатели, книжными новинками вы можете познакомиться на книжной выставке «Знакомьтесь, новые книги».