Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Дашеева Октябрина Шойжаповна

Би 1954 ондо Ахын аймагай Сорог тосхондо түрөө һэм. Орлигой дунда hургуули дүүргээд, Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ институдай ород-буряад хэлэнэй таhагта һуралсажа гарааб. Тэндэ һуралсаха хаһадамни, манай багшанар С.В. Вампилова ба С.Ш. Чагдуров гэгшэд оюутадтаа зохёолнуудые, шүлэгүүдые бэшүүлжэ дадхаагша бэлэй. Уран үгэ холбохо дадалнай хожомоо, багша болоод байха сагта, тон сэнтэй байгаа гэжэ онсолхоор.
1977 онһоо түрэл һургуулиингаа үмэнэ ажалайнгаа намтар захалһанби. Һургуулида багшалжа байха сагһаа Аха нютагайнгаа арадай аман зохёол hурагшадтаяа хамта суглуулжа эхилээ hэмди. Үбгэд хүгшэд, теэбии, таабайнарайнгаа хөөрэжэ үгэһэн онтохо, таабари, оньһон үгэнүүдые, дуунуудые бэшэжэ асархадаа, шабинарни өөһэдөөшье арадайнгаа аман зохёолоор һонирходог, уран үгэдэ һэдэбтэйшье болоһон. Мүн энэ мэтэ аргаар угсаата үенүүдэй амин холбоон бүхэлэгдэжэ, аман үгын абдарһаа шэнэ зүйлнүүдшье олдоно ха юм.
Һүүлээрнь наhанайнгаа амаралтада гараад байхадаа, 2005 онhоо эхилээд, «Аха» редакциин «Сагаан дали» гэhэн хуудаhа хүтэлбэрилөөб. Мүнөөдэр харюусалгата секретаряар хүдэлнэб. Аха нютагайнгаа үзэсхэлэн байгаалиие, ашагта баялигые сэгнэжэ, уянгата шүлэгүүдээр, дуунуудаар магтаал солынь үргэжэ байдаг бэлигтэнэй байһандань, баясан омогорхомоор. Иимэ үндэр, арюун дайдада, сэбэр сагаан сэдьхэлтэй арадай гүн сооһоо ирагуу найрагша шүлэгшэд, зохёолшодой ургаагүйдэ арганьгүй! Манай Ахын үе бүриин зохёолшодой бэшэһэн шүлэгүүд, дуунууд уран сэсэн удхаараа хүнэй сэдьхэл бодол дэгжээмэ оньһон хүсэтэй юм. Энэ сагуудай хугасаа соо суглуулhан, эльгэ зүрхөөрөө һайшаан сэгнэһэн, «Сагаан далиингаа» жэгүүртэ табиһан зүйлнүүдээ согсолжо, ном болгохо гэжэ шиидэбэб. Энэ номни саашадаа арадай дунда таража, багшанарай ажалда, түрэлхидтэ ба бүхы буряад хэлэндэ дуратайшуулда туhатай хэрэгсэл боложо үгэхэ бэзэ гэжэ найданаб.

Октябрина Дашеева,
арадай гэгээрэлэй отличник, ажалай ветеран.