Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

«Малар hайхан Ахамни» гэжэ ном нара хараба

Мүнɵɵдэр, майн 23-да, Аха нютагтаа мэдээжэ соёлой ажалшан, Буряад республикын габьяата хүдэлмэрилэгшэ, сэдхүүлшэн Ольга Бандановна Балдановагай «Малар hайхан Ахамни» гэhэн номой презентаци үнгэрөө. Аха нютагаймнай эгээ ехэ баялигынь нютагаймнай арад зон болоно. Олон манай аха захатан хүн зоноо эрдэмтэй, соёл болбосоролтой, элүүр энхэ ябахын түлɵɵ ехэхэн оролдолго гаргаhан юм. Мүнɵɵшье манай ажалшад түрэл оронойнгоо түүхэдэ ɵɵрынгɵɵ хубитые оруулhан зандаа. Энээн тухай манай нютагай хүн зон түрэл оронойнгоо түүхые, хүнүүдые мэдэхэ, таниха ёhотой. Энэ ехэ зүб: hонирхолтойшье, хэрэгтэйшье, шухала.

Энэ ном соо олон янзын жанртай материалнууд, замай тэмдэглэлнүүд, мүншье баhа уран гоё шүлэгүүдынь ороно. Гоё hайханшье hаа, шэрүүн уларилтай Аха нютагайнгаа түүхэдэ ороhон Ольга Бандановна үнгэрhэн эпохо зураглахадаа, ехэхэн анхаралаа хүдɵɵ ажахыда, мүншье социальна hалбаринуудта хандуулаа.
Энэ номнай Ольга Бандановнагай басаган Лариса Бандыновна ба ахадүүнэрэйнь, нютагаймнай толгойлогшо Матвей Валентинович Мадасовай дэмжэлгээр нара хараба. Энэ номой бэлдэлгын ажал дээрэ аймагай номой сангай комплектатор Долгор Раднаевна Замбалова, сэдхүүлшэн Октябрина Шойжаповна Дашеева ба Сэсэгма Гасарановна Наханцакова хүдэлэлсɵɵ.
Ольга Бандановна 1936 оной октябриин 13-да Ахын аймагай Шарза нютагта Бандан Сыденович ба Сэбэг Бидановнагай гэр бүлэдэ түрɵɵ. Орлигой дунда hургуули дүүргээд, Хяагтын соёл культурын училищидэ ороо. Һүүлээрнь соёлой институт Улаан-Yдэ хотодо дүүргээ. Хүүргэдэ, Сэнсэдэ клубуудые даагшаар хүдэлɵɵ, библиотекэреэр, Ахын аймагай соёлой даргаар 2 жэл соо ба республикын библиотекын методкабинедтэшье ажаллаа, аймагай радиогой редактораар, «Знание» ниигэмэй лекторээр, сэдхүүлшэнээр хʏдэлɵɵ. Наhанайнгаа амаралтада гаратараа 20-ёод жэл соо аймагайнгаа «Малшан», «Саянская новь», «Аха» сонинуудта хүдэлhэн байна.
Эгээн түрүүн харагшадай анхаралда Модельнэ номой сангай ажалшадай бэлдэhэн «Малар hайхан Ахамни» гэһэн номой видеопрезентаци харуулагдаа.
Аха нютагтамнай Ольга Балдановагай бэшэhэн «Ɵɵрлигни» гэжэ шүлэг мэдээжэ.Энэ шүлэгые Зоригто Ринчинов хүгжэмлэжэ, дуун болгоhон байна. Хүүгэдэй хүгжэмэй багша Сэсэгма Ринчинова гүйсэдхэбэ.
Номой эрхилэгшэ, мүнɵɵ үндэhэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түб гэhэн гүрэнэй бюджедэй эмхи зургаанай захирал, Оросой Холбоото Уласай Юрэнхы болбосоролой хүндэтэ ажалтан, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, эдэй засагай албанай эрхим Б.Д. Балданов дулаан үгэнүүдые Ольга Бандановна болон ном тухай хэлэбэ.
Соёлой ажалай ветеран Т.Ш. Пронтеева, Буряадай АССР-эй соёл культурын хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ О.Ж. Жамбалова, Буряад Уласай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ Ц.Б. Базарова, соёлой ажалай ветеран З.Ц. Мунконова, ажалай ветеран, Ахын аймагай Соведэй депутат Н.Ж. Дабаев, багшын ветеран, Ахын аймагай Соведэй депутат Л.Ш. Самбялова hанал бодолоороо хубаалдабад. Ахадүүнэрэй зүгhөө Ольга Бандановнагай эгэшэ Татьяна Бандановна, О.Ш Дашеева халуунаар дурдабад. Ольга Бандановнагай өөрөө дуулаhан урданай дуунууд видеозураг дээрэ сугларагшадай анхарал ехэтэ татаба.
Сэсэгма Ринчинова Ольга Балдановагай зохёоhон «Монголжомни» гэжэ шүлэгыень дуун болгожо гүйсэдхэбэ. Соёлой методист Вера Борбуева «Эхын дурасхаалда» гэhэн уянга уншаа.
Лариса Бандыновна басаганиинь айлшадтаа эжынгээ бэшэhэн номые бэлэг болгон баряа. «Манай эжын дурасхаалда, баран бүгэдɵɵрɵɵ сугларжа, мүнɵɵдэр зэргэ табижа, бэшэhэн бүхы статьянуудынь суг эблүүлжэ, нэгэ гоё hайхан ном болоhондонь ехэ баяртайбди.» – гэжэ баяраа мэдүүлээ.