Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Шоноурагуудай уулзалга

«Модоной үндэhэн газар доогуур

Хүнэй үндэhэн газар дээгуур.»

 

Мүнөөдэр, майн 24-дэ, номой сангай байшан соо шоноурагуудай уулзалга болоо. Энэ уулзалгада Захаровтан, Патархеевтэн, Бамбалаевтан, Галсановтан, Мандагаевтан хабаадаа. Эдэнэр булта Шарбууна (Тахууна) гэжэ хүнhөө уг изагуураа татаа. Шоно урагтан Ахада эгээл олоон гэбэл алдуу болохогүй гэжэ hанагдана. Хаанааhaa энэ уг эхи абанаб гэхэдэ, элдин дайдымнай хүрьhэн соо элинсэг хулинсагаймнай яhан, эртын сагайшье домог байха.
Шонорог уг тухай иимэ домог бии юм. Эртэ урда сагта бэлэй. Нэгэ юрын айлай басаган хадамда гарангүй түрэбэ. Эхэ, эсэгэнь, аха дүүнь тэрэнээ шоо үзэжэ, тэсэхэ аргагүйгөөр газаалба ха. Басаган орохо газараа оложо ядахадаа, хүбүүгээ тэбэреэд, ой тайга руу шэглэн ябашаба. Яба ябаһаар шонын зөөлэхэн, дулаан уурхай нүхэ обёоржо, хүбүүгээ шонын гүлгэдөөр сугтань орхижорхиһон түүхэтэй. Тэрэ гэһээр үнөөхи хүбүүн хүнэй хэмдэ хүрэжэ, гэдэргээ хүн зондоо тэхэрижэ, шоно урагуудай эхи табиһан гэлсэдэг юм. Энэ угай зон «шоно» гэжэ хэлэдэггүй, харин «абгайнарнай» гэжэ хүндэлжэ, һүгэдэжэ зальбардаг юм. Адуу малдаа шонын оробол, һангаа бааюулжа, мүргэл үргэлөө хэжэ, аюулһаа гарадаг заншалтай.
Тэрэ Түнхэнэй Хужар һууринһаа Аха нютаг руу хилэ сахихаар эльгээгдэһэн түүхэтэй. Энэ хүнэй үри үхибүүд үнэр баян, ан-бун ажаһууна. Тэрэнэй нэрээр тусхайтаар нэрлэгдэһэн Шарбуунын Үбэр гэжэ үндэр хада бии юм.
Мүнɵɵдэрэй энэ уулзалгыемнай Елена Ламажаповна, Илья Ринчинович Ринчиновтэн ба Галина Нимаевна Цыбденова эмхидхээ. Аха нютагаймнай угые гүнзэгыгɵɵр Елена Ламажаповна Илья Ринчинович шудална.
Энэ ушараар олон хүн сугларжа, ехэ hонирхолтой, хүлгɵɵтэй уулзалга болоо гэжэ тэмдэглэмээр. Һарбаалжан зураг Илья Ринчинович дурадхаа. Энээниие хүн зон ехэ анхаралтайгаар шудалан үзөө. Залуушуул олоороо суглараа. Энэнь ехэ hайн. Юундэб гэхэдэ саашань дамжуулха, үхибүүдтээ хɵɵрэхэ.
Бүхы зондо баяраа мэдүүлжэ, бэлэг болгон Пётр Дашеевич Патархеев өөрын бэшэhэн «Шоноураг» гэжэ шүлэг уншаа. Розалия Дындыповна Арданова, Вера Содномовна Манханова, Светлана Шойжинжаповна Мадагаева, Любовь Бальжинимаевна Иванова энэ ажал хэрэг дүүргэhэн Елена Ламажаповна Илья Ринчинович хоёрто баяр баясхаланиие хүргэн, саашань энэ hарбаалжанаа үргэлжэлүүлхэбди гэжэ найдуулаа.
Хүндэтэ ахадүүнэр, уг гарбалаа мэдэжэ, бэе бэеэ хүндэлжэ, угаа үргэлжэлүүлхэ хүбүүдээ, урин зөөлэн басагадаа, аша зээнэрээ амтархан таалажа, гуша дүшэнэрөө энхэрэн тэбэрижэ, хойто үетэндөө жэшээ боложо, залуу үетэндөө зула боложо ябыт даа гэжэ Патраахын Ёндоной hамажаб басаганай Ринчин хүбүүнэйнь хүбүүн Илья Ринчинович Ринчинов үреэгээ.