Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

«Мори баряаша» турнир номой сан соо үнгэрбэ

Һарын гараг бүхэндэ аймагаймнай шэнэ түхэлэй номой сан соо элдэбын һонин хэмжээ ябуулганууд боложол байна. Мүнөөдэр, апрелиин 20-до, баhа нэгэ hонин «Мори баряаша» гэжэ арадай нааданай турнир аймагай һургуулиин урдахи һуралсалай эмхи зургаануудай хүмүүжүүлэгшэдэй хоорондо үнгэрбэ. «Хараасгай» сэсэрлигые даагша Б.С. Лыгденова Аха нютагай арад зон ёһо заншалдаа, соёл болбосоролдоо анхарал ехэтэй гэжэ тэмдэглэбэ. Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэ Е.В. Хандакова урданай сагта нааданхай үгы дээрэһээ модо, шулуугаар элдэбын наадануудые зохёожо наадажа байһан тухай иигэжэ хѳѳрэбэ. Мори бариха али шүүхэ гэжэ наадан хадаа ехэ урданай, Аха голой эрьеэр ажаhуугшад наадажа эхилhэн. Тэрэ сагта нааданхай хомор байгаа ха юм. Тиигээд энэ наада голой эрьеын шулуугаар наададаг. Шулуунууд-морид элдэб үнгэтэйшье, монсогор, гонзогор, жааханшье, томошогшье байжа болохо. Эдэ моридые бэе бэеhээ шүүхэ хэрэгтэй, теэд нааданай ябаса иимэ юм: 3-7 хүн наадажа болохо, тэдэнэр 5-5 моритой байха. Тэрэ моридоо альган дээрээ табижа, дээшэнь шүдѳѳд, альганай ара дээрэ тогтоожо, дахин hѳѳргэнь альган дээрээ бариха. (Хэн хэды мори тогтоогооб, тооложо олон моритой хүн наада эхилхэ). Булта моридоо суглуулжа, дахин альган дээрээ дээшэнь шүдэжэ, альганайнгаа арадань тогтоожо, дахин гартаа тогтоохо. Теэд тоолохо, 1-3-5 морин байгаа hаань газарта хэбтэhэн моридоо 1-3-5-аар түүжэ абаха, 2-4-6 морин байбалнь 2-4-6-аар түүхэ. Түүхэ гээшэмнай нэгэ шулуугаа дээшэнь шэдэжэ, тэрэ хэбтэhэн моридоо суглуулха.

Тиигэhээр ѳѳрынгѳѳ табан мори суглуулбал, бэшэндээ мори үртээхэ, зүүн гараараа энэл наадаяа дахин эхилхэ болоно. Наадажа байhан хүн нэгэ бага алдуутайгаар наадабал, наадан нүгѳѳдэ хүндэ дамжуулагдаха. Ехэл hонирхолтой наадан, олон нүхэд суглардаг, гар уян болоно, нюдэн hонор байха.
Залуушуулай дунда ехэ тулалдаан боложо, хэниинь, уян нугархай гартай байгааб, гартаа дүрэтэй, оншотойнор илабад. 1 hуури Никифорова Соёлма («Хараасгай»), 2-хи hуури Хумаева Баярма («Солнышко»), 3-хи һуури Ухеева Нелли («Улыбка») эзэлбэд.