Версия для слабовидящих
logo
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
муниципального образования "Окинский район"

Режим работы

ПН-ЧТ: 09:00-18:00
ПТ: 09:00-17:30
Перерыв: 13:00-14:00
Выходной: СБ,ВС

Эмхи зургаанай хүдэлмэришэд «Табан сэсэн» наадаа

Мүнѳѳдэр, октябриин 28-да номой санай байшан соо нилээд hонирхолтой «Табан сэсэн» гэhэн оюун ухаанай наадан үнгэргѳѳбди.

«Табан сэсэн» аймагай 3 бүлэг суглуулаа:
– «Улаалзай» – Аха редакциин хүдэлмэришэд,
– «Ургы» – Өөрлигой сомоной, соёлой хэлтэсэй ба хүүгэдэй номой сангай гэшүүдhээ бүридэhэн бүлэг,
– ажал олохо уласай түбэй бүлгэм.
Нааданай гурим – асуудалай сэдэб ба оноонуудыень бүлэгэй гэшүүд шэлэнэ, хэрбээ буруу харюу үгтөө һаань, удаадахи бүлэгэй гэшүүдтэ харюусаха эрхэ үгтэнэ, эгээ олон оноонуудтай бүлэг шүүгээ гэжэ тоологдохо. «Буддын шажан», «Тамиршад», «Оршуулга», «Буряад Улас», «Хүшѳѳнүүд», «Уран зохёолшод», «Оньhон үгэ», «Дуунууд» гэжэ сэдэбүүд зургаа-зургаа асуудалтай байгаа.
Жэшээлхэдэ «Тамиршад» гэжэ сэдэб соо фотозурагаар тамиршаниие тааха (Инна Ивахинова, Ирина Ологонова, Бэлиг Галанов, Борис Будаев, Сергей Доржитаров, Сергей Замбалов гэгшэд байгаа). Эгээ олон тамиршадые центр занятостиин бүлгэм мэдээ.
«Оршуулгада» черепаха, чайка, кит, попугай, бобер ба жираф гээшые буряадаар нэрлэхэ.
Буряад Уласай 100 жэлдэ зорюулагдаhан ба уран зохёолшод гэhэн сэдэбэй асуудалнуудые «Улаалзай» бүлэг бэрхээр таагаа.
Оньhон үгэнүүдые бүхэлеэрынь «Ургы» ба «Улаалзай» таажа гараа.
Хүшѳѳнүүдые талаар ябахадаа хараад, нэрыень обёоржо, толгойдоо хадуужа абанагүйбди, үгы болбол тон мартажархёод байхаш гэжэ наадагшад хэлээ. Тиигэшьешhаа хамтын хүсѳѳр hанажа, хадуужа абаа ёhотой.
Үшѳѳ нэгэ «Дуунууд» гэhэн сэдэб соо буряад дуунуудые ород хэлэн дээрэhээ оршуулжа тааха хэрэгтэй байба. Энэниие центр занятостиин команда хуу таажа гараа.
Асуудалнуудта харюусаhанай hүүлээр бүлэгүүд Шагай нааданай «Мори урилдаан» гэhэн наада ехэ эдэбхитэйгээр наадажа, «Ургы» бүлэгэй Эльвира Монголова, Сэсэгма Наханцакова хоёр түрүү гаража 100 оноо асараа, 20 оноодо – Сарюна Махутова гараа.
Нааданай дүнгүүд иигэжэ гараба: 220 оноо «Ургыда», 290 оноо – «ЦЗН» ба 660 балл – «Улаалзай».
Мүнѳѳдэрэй наадан тон hонирхолтойгоор үнгэѳѳ. Ород хэлэн дээрэ мэдээд буряадшалхада яhала толгойгоо хүдэлгѳѳбди. Зарим ушарта булта мэдэхэ байгаабди. «Табан сэсэн» наадан сугларагшадые хурдан солбон, hанаамгай, hонор, бодолоо түргэн гүйлгэхэ, hүбэлгэн болохо хэрэгтэ угаа нүлөөтэй, удха шанартай байба гэжэ дүн гаргая.
Бухы дээрээ буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhaн хэмжээ ябуулганууд манай номой санда яhала үрэ дүнтэй байгаа, олон зон шэнэ номуудтай танилсаа, шагай нааданай мастер-класс хараа, багшанарай суглаан болоо гэхэ мэтэ.
Эдэбхитэйгээр хабаадагшадта баяр баясхаланиие хүргэнэбди.
Буряад хэлэеэ хаясаанай болгонгүй, мартангүй, үшөө дээшэнь хүгжөөхэ, дамжуулха манай зорилго болоно.

 

Номой санай түбэй байгуулалта.